X
Menu
X
Tvistemålsprocess

Tvistemålsprocess

Tvistemålsprocess är det rättsområde som styr hur vi uppträder i domstol och nämnder, i samband med en tvist.

i TRCivilprocess eller tvistemålsprocess är det område som styr hur domstolsprocessen fungerar. Den regleras huvudsakligen av en lag som heter rättegångsbalken men styrs också av många olika speciallagar, exempelvis utsökningsbalk, MBL och lagen om rättegången i arbetstvister.

Detta är ett område som kan vara helt avgörande i en process i domstol eller nämnd, och som ofta inte får den uppmärksamhet som det förtjänar. Det handlar om vid vilka tidpunkter du har rätt att tillföra bevisning, hur du ska formulera dina yrkanden och grunder, när du får lägga samman eller särskilja mål, när det är lämpligt att begära mellandom eller deldom, hur överprövningar görs, vilka ändringar i talan som är tillåtna och vid vilka tidpunkter, vilka domstolar som är behöriga att pröva olika frågor, hur stor domens rättskraft är, rätten till anstånd med att inkomma med uppgifter, hur verkställighet av fordringar bäst ska göras, säkerheter för fordringar eller kvarstadsyrkanden m m.

I nästan varje mål uppkommer frågor men också möjligheter att förbättra processläget för en kunnig processförare. Vår bedömning är att vi ofta kan bidra till att avgränsa en process, hindra motparten att överrumpla med nya påståenden, dra fördel av motpartens brister och på detta sätt kunna ge vår klient ett bättre resultat.

Civilprocessen är bara en hjälpdisciplin till våra övriga rättsområden, men den är samtidigt en av de viktigaste delarna för en jurist att kunna om man väljer att vända sig till domstol eller nämnd i sitt ärende.

Förvaltningsrätt och offentlig upphandling

Förvaltningsrätt och offentlig upphandling

Vi har erfarenhet inom en rad olika typer av frågeställningar inom förvaltningsrätt och lång erfarenhet inom offentlig upphandling.

photo-1433785567155-bf5530cab72cFörvaltningsrätten är det område som reglerar relationen mellan privatpersoner och företag å ena sidan och stat, region och kommun å andra sidan.

Ofta förs rättsliga ärenden i länsstyrelsen, i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten), kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), men det finns också specialdomstolar som mark- och miljödomstolen.

Staffan Sörenson

Områden inom förvaltningsrätt

Nedanstående korta referat ger en bild av den bredd och variation som finns inom förvaltningsrätten. 

Det finns flera andra typer av ärenden som omfattas av den offentliga rätten, men som inom den praktiska juridiken hanteras efter mer privaträttsliga principer. Exempel är konkurs- och obeståndsrätt, familjerätt som handlar om föräldrar, adoption, surrogatmödraskap, vårdnad, kommersiella avtal mellan kommun och företagare mm.

Allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningens andra kapitel ger vem som helst rätt att ta del av den offentliga förvaltningens handlingar, en rättighet som ofta leder till konflikt. Vi begär ofta ut allmänna handlingar i alla möjliga ärenden, från biträde till media/tidningar, underlag inför offentliga upphandlingar, inför förhandlingsstöd vid tillsättning av chefstjänster då vi begär ut befintliga chefsavtal, för underlag i samband med fastighetsärenden, i samband med tvister mot offentliga subjekt, t ex när vi har drivit arbetsrättsliga ärenden mot kommun eller region eller när en klient misstänker att någon del av den offentliga förvaltningen är korrumperad på ett eller annat sätt. Här har vi gedigen erfarenhet och kan ibland nå häpnadsväckande resultat mot motsträviga institutioner och myndigheter.

Offentlig upphandling

Under ett antal år (2004-2007) var Staffan Sörenson ansvarig för Göteborg & Co Träffpunkt AB:s offentliga upphandlingar, i den utsträckning dessa inte skedde genom Göteborgs kommuns inköpsbolag Upphandlingsbolaget AB. Detta gav honom utmärkta kunskaper i hela upphandlingsprocessen och han har efter det biträtt i en rad olika intressanta upphandlingsärenden.

Numera biträder Staffan ett antal avtalskunder, företag med omsättning på mellan 20 och 100 mkr, i upphandlingsförfarandet. Det innebär upprättande av alla delar av anbuden, kontakter med upphandlande enheten, uttag av äldre upphandlingar och analys av äldre anbud, samtal och bedömningar över anbudsnivåerna inför inlämning och bevakning av utvärderings- och tilldelningsprocesserna i kommunerna. Allt som oftast processer om sekretess vad gäller myndighetens utlämnande av allmänna handlingar. I den mån fel kan ha begåtts vid tilldelning biträder han i överprövningsprocesser i förvaltningsdomstol. Till sist följer han upp pågående avtal och ger råd i anslutning till hur uppdraget utförs, inte minst med hänsyn till de alltmer omfattande vitesklausulerna som beställaren använder för att skapa kvalitetsgaranti på avropen.

ROT-avdrag

Rätten till rotavdrag regleras av lagtext som ofta ändras. Vi har i flera fall överklagat skatteverkets beslut om nekat rotavdrag, och fått förnyad prövning i förvaltningsrätten och ibland kammarrätten.

Indraget körkort

I ett fall med indraget körkort gjorde vi en noggrann prövning med anledning av klientens påstådda drogberoende. Vi begärde omprövning och sammanställde nya underlag med bland annat regelbundna negativa testresultat men beslutet ändrades inte av förvaltningsrätten. Någon prövning i överrätt (kammarrätten) gjordes inte eftersom körkortet bara var indraget på begränsad tid.

Prövning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (2010)

En klient fick en alltför låg ersättning i samband med föräldraledighet, vilket styrs av försäkringskassans beslut om SGI. Vi gjorde utredning, begärde omprövning och fick justerat SGI till korrekt nivå. 

Skivbolagsägare drabbad av gigantisk skattesmäll (2017)

Ett mindre skivbolag fick en skatterevision där en stor del av verksamheten bedömdes vara hobbyverksamhet. Skatteverket bedömde också att han inte hade rätt till avdrag för ingående moms eftersom det rörde sig om eget musicerande. Efter en omfattande inlaga till förvaltningsrätten genomförde Skatteverket en så kallad egen obligatorisk omprövning med resultatet att båda bedömningarna ändrades. Bolaget återfick närmare 700 000 kr i skattemedel och skattetillägg och beviljades ersättning för en del av ombudskostnaden. Den icke beviljade delen av ombudskostnaden ligger nu för avgörande i förvaltningsdomstol (januari 2018).

Rätt till ersättning från a-kassa (2011)

En klient nekades ersättning under ett år då han gick arbetslös, eftersom han hade en registrerad enskild firma. Vi gjorde en noggrann utredning och ärendet överprövades och vår huvudman fick tilldömt full ersättning retroaktivt.

Fastighets- och entreprenadrätt

Fastighets- och entreprenadrätt 

Vi ger råd i samband med överlåtelser, entreprenader, byggprojektering, vid avtalsskrivning och vid tvist.

yzu1CGEoRQ6IE7yj8rc9_IMG_8812 copy

Under de senaste åren har vi tagit oss an ett antal intressanta mål, särskilt inom området fastighets- och bostadsrättsöverlåtelser, men också byggentreprenader.

Processresultaten har varit generellt mycket goda, och vi bedömer att en viktig faktor är att vi lägger mer tid än motparten på undersökningar, analys och försöker förstå målen, både materiellt-tekniskt och juridiskt i god tid innan huvudförhandlingen börjar. Vi är också lyhörda för vilken tidpunkt som är lämplig för en förlikning och eftersträvar att undvika huvudförhandling när vi bedömer att det finns osäkerhet som kan allvarligt skada huvudmannens ekonomi vid en förlust i domstol.

Vi har under åren samlat på oss ett stort antal kvalificerade sakkunniga inom olika delar av byggbranschen, från värderingsmän till besiktningsmän inriktade på överlåtelsebesiktningar, traditionell renovering, måleri, el, va och dränering, byggprojektering et c. Dessa personers utlåtanden och bedömningar är ofta av avgörande betydelse när en utförare och en beställare tvistar om vad som är riktigt och vad som är felaktigt utfört. Fastighetsrätten ligger nära den offentliga rätten, eftersom staten har ett tungt ansvar för bostads- och byggnadsutvecklingen i samhället.

Staffan Sörenson  

Rättsfall

Exempel på uppdrag som Napoleon juristers medarbetare har utfört (byrån startade 2015 varför äldre ärenden har utförts inom bolagen Jensplus AB eller Jensplus juridik AB)

Dolt fel i fastighet (löpande)

Under de senaste åren har byrån företrätt både köpare och säljare i en rad tvistemål gällande dolt fel i fastighet och dolt fel i bostadsrätt. Det rör sig om felaktiga dräneringar, felaktigt utförd lättbetongmurning och tunnputs, felaktiga rördimensioner i avloppsanläggning, felaktigt utförd badrumsrenovering mm. Vi anstränger oss för att ta fram starka argument och nå ömsesidig förståelse för att kunna hitta en förlikning som kan godtas av båda parter. Vi försöker undvika huvudförhandling (rättegång) men inte sällan uppfattar vi motparten som alltför obstinat eller ointresserad av att nå en uppgörelse, så att vi tvingas låta domstolen fälla det slutliga avgörandet. Vårt senaste avgörande var ett badrum som saknade tätskikt, men vi menade att köparen inte hade fog att förvänta sig ett bättre utförande. Vi fick fullt bifall, käromålet ogillades, och vår klient fick full ersättning för sina kostnader.

Entreprenadtvister (löpande)

En av de vanligaste typerna av tvistemål är entreprenadtvisterna, som vi ständigt har ett tiotal pågående på byrån. Många av dem löses under förberedande förhandlingar, men inte sällan når man domstolarna och då och då får målen avgöras efter huvudförhandling. Dessa mål tar sällan kortare tid än 1,5 år och vid överklagan till hovrätten tillkommer ytterligare ett år. Det är kostsamt och kräver ofta omfattande utredningar med sakkunniga (experter) och vittnen av olika slag. I vår väntar huvudförhandling i Attunda gällande en takentreprenad och i Varberg har vi en tillbyggnad av garage med altan.

Felaktig dimensionering av takbjälkar (2017)

Dagarna efter överlåtelse påbörjade min huvudman renovering av en ljuvligt belägen villa i Frillesås. Vid rivning av innertaket upptäckte han att takbjälkarna var av en dimension som riskerade att få taket att kollapsa vid snötryck. Dessutom saknades isolering, vilket hjälpte snösmältningen, men gjorde åverkan i uppvärmningsbudgeten. Vi stämde säljaren som delvis medgav fel, men som gjorde en helt annan bedömning av åtgärdskostnaderna. Parterna förlikades någon vecka innan huvudförhandling på 250 000 kr. Min huvudmans försäkring täckte ombudskostnaden och han fick ett rimligt tillskott för åtgärdande.

Katastrofal dränering på småhus (2017)

Dräneringsfirman hade inte orkat gräva tillräckligt djupt med följd att vatten trängde in i källaren, vilket inte hade skett innan åtgärd. Vi beställde grävmaskin, förare och besiktningsman och efter en timme stod saken klar. Dräneringsslangen låg 40-70 cm för högt. Motparten medgav fel, men vi kunde inte förlikas. Efter stämningsansökan höjdes budet, parterna förlikades och min huvudman fick täckt kostnaden för åtgärdande, alternativt värdeminskningen vid försäljning av huset. Försäkringen täckte ombudskostnaden.

Fastighetsöverlåtelse med felaktig dränering (2015)

Napoleon företrädde säljaren i samband med försäljning av småhus i Sävedalen. Köparen ansåg att dräneringen skulle vara korrekt utförd, och stämde vår huvudman när han upptäckte fuktgenomslag i tvättstugan. Vi tog hjälp av en dräneringsexpert, gjorde syn på fastigheten, analyserade filmningar av hela dräneringssystemet och motsatte oss betalning av de omstämda 125 000 kr. Förlikning träffades dagen innan huvudförhandling med innehåll att vår huvudman betalade 13 000 kr till motparten, ett belopp som inte täckte självrisken för motpartens rättegångskostnad. En pyrrhusseger för motparten.

Litauisk entreprenadfirma får inte betalt (2014)

Vi företrädde en mindre entreprenör, med i genomsnitt tre anställda, som utförde flera typer av renoverings- och byggnadsarbeten på en större privatbostad i Örgryte. Arbetena gällde fasadputs, fönsterrenovering, stenläggning och vissa snickerier runt en swimming pool. Efter att arbetena avslutades vägrade beställaren att betala, och presenterade så småningom ett antal felinvändningar. Vi stämde på den modesta summan av 39 000 kr. Efter två års tvist vann vi målet vilket gav motparten en rättegångskostnad på sex gånger så mycket pengar, oräknat hans egen ombudskostnad. I ett försök att sabotera för bolaget sökte beställaren dessutom sätta min huvudman i konkurs, vilken ansökan avvisades efter åtta månaders handläggning. Målet fick inte prövningstillstånd i hovrätten.

Tvist om servitut (2014) 

En man som köpt ett hus i Onsala fick med sig ett servitut som gav grannen rätt att ställa sin båt, husbil eller husvagn på hans tomt. Vi bedömde att servitutsavtalet var ogiltigt, med hänsyn till att det inte uppfyller de grundläggande krav som ställs för rätten att teckna ett servitut – som att belastningen ska vara mindre ingripande än förmånen för servitutsinnehavaren, och att det finns rimlighetsskäl i förhållande till fastighetsbildningsprinciper som stöder ett servitut. Det här var egentligen ett rent hyres- eller arrendeavtal, som borde ersättas enligt rimliga marknadsvillkor. Motparten vägrade, men efter stämning i tingsrätt skrev servitutshavaren genast på ansökan om att döda servitutet, utan ersättning. Målet kunde återkallas och gav oss en mycket nöjd klient och fastighetsägare.

Mindre målerifirma vägras betalt (2014)

En annan liknande entreprenad utfördes av ett svenskt bolag men med huvudsakligen polsk arbetskraft. Fastighetsägaren, som beställt fasadmålning av tre byggnader, antecknade tider och ansåg att arbetarna hade varit frånvarande, att utförandet var dåligt och att kladd och stänk hade förekommit, att färgåtgången var för hög mm. Efter huvudförhandling i såväl tingsrätt som hovrätt fastställdes betalningsskyldigheten i alla delar bortsett från ersättning för arbetarnas restid till och från fastigheten. Firman hade vid denna tidpunkt redan fått lägga ner verksamheten, eftersom personalen inte fick betalt.

Småhus byggs högre än bygglovet tillåter (2011)

Ett av våra mest intressanta mål, som inte slutade på det sätt vi önskat. En privatperson byggde sitt drömhus på en högt belägen tomt på en mindre ort i Halland. Det visade sig när taket var lagt att huset blev ca 80 cm för högt. Efter efterforskning framkom att arkitektens underlag var felaktiga. Konstruktionsritningen i skala 1:50 hade 25 cm tjockare bjälklag mellan våningarna, än bygglovsritningarna i skala 1:100. Proportionerna var synbarligt annorlunda, men ingen hade noterat detta under processen. Vi valde att stämma kvalitetsansvarig (numera kontrollansvarig) på kostnaden för att riva översta planet, och återställa byggnaden i beboeligt skick, samt lade till ett skadestånd för att huset inte fick den yta som var avsedd: Det översta våningsplanet fick så låg takhöjd att det inte kunde användas som bostad. Kvalitetsansvarig saknade ansvarsförsäkring och hade vid processens början redan gått i pension. En fällande dom hade skadat hans privatekonomi ytterst hårt. Domstolen valde att ogilla talan och min huvudman dömdes att betala motpartens rättegångskostnader. Huset står idag kvar såsom det ritats, 80 cm högre än vad grannarna ville acceptera. Enligt min bedömning gör domstolen i detta mål en generös eftergift till kvalitetsansvarige och bortser på ett flagrant sätt från de juridiska bedömningsgrunderna.

Bostadsrättsöverlåtelse med utfästelse om fungerande kakelugn (2010)

Jag företrädde säljarna som stämdes i tingsrätt på skadestånd eftersom köparna ansåg att det fanns en så kallad utfästelse om att lägenheten i Masthugget hade fungerande kakelugn. Vi granskade underlag, använde sakkunniga sotarmästare och argumenterade för att utfästelsen inte hade det innehåll som motparten påstod. I samband med den muntliga förberedelsen träffades förlikning som innebar att min huvudman betalade 26 000 kr i ersättning ett för allt.

Företagsrådgivning, kommersiella avtal och förhandling

Företagsrådgivning, kommersiella
avtal och förhandlingar

Vi erbjuder punktvis och kontinuerlig rådgivning i ägar-, styrelse- och bolagsutvecklingsfrågor

photo-1422479516648-9b1f0b6e8da8

Staffan Sörenson har arbetat som entreprenör under 25 år och har kommit i kontakt med de flesta typer av organisationer och många intressanta frågor som rör ägande, styrelsearbete, organisation, samarbeten, bolagsutveckling, fusioner och ekonomiska spörsmål.

Napoleon juristers rådgivning till företag kan baseras på enstaka förfrågningar, men det är de längre avtalen som ger det bästa resultatet för båda parter. Vi lär känna bolaget och dess ledning, vi möter olika situationer, och kan i en akut situation snabbt bedöma vilka mål som är viktiga och hur vi kan förutse processutvecklingen.

Med en avtalskund träffar vi avtal som ger ett lägre timpris baserat på såld volym, och vi har inga start- eller fasta avgifter. I några fall avtalar vi om perioder med fast veckoarbetstid eller regelbunden närvaro hos klienten, men typiskt sett går vi in när behov finns, håller oss informerade om bolagets utveckling genom att få del av styrelseprotokoll eller nyhetsbrev, och föreslår då och då en rådgivningstimma eller tar en gemensam lunch. Ett sådant samarbete inleds också oftast av att klienten begär biträde i det enstaka fallet, varefter vi gemensamt utvecklar relationen.

Vi åtar oss nu även styrelseuppdrag på kortare eller längre tid.

Staffan Sörenson