Media och referensmål

Surrogatjuridik

Surrogatjuridik i Sverige är ett ungt rättsområde. Napoleon var tidigt mycket engagerade och blev snabbt den mest erfarna och mest anlitade byrån, med juridiska processer med syfte att fastställa rättsligt föräldraskap till svenska föräldrar som födde barn med hjälp av en surrogatmamma, oftast i utlandet. Byrån ligger bakom flera hundra barns rättsliga status och har uppmärksammats för sitt arbete vid många tillfällen.

Här följer ett litet urval från tv och tidningar

SVT:s Dokument inifrån sänder från den 29 maj 2024 en serie med namnet Vi ska ha barn. Serien finns att se på SVT play och Staffan Sörenson medverkar som ansvarig för ett av de fall som redovisas i serien, samt kommenterar rättsläget i allmänhet. Se serien på SVT play.

Den 3 juni 2024 medverkade Staffan Sörenson i TV4-programmet Efter Fem med Tilde de Paula på samma tema.

Staffan Sörenson har medverkat i en lång rad panelsamtal och debatter i ämnet, med sina kunskaper om surrogatmödrarnas villkor och hur avtalen mellan dem, agenturerna och de blivande föräldrarna sett ut.
Uppdrag granskning gjorde ett omtalat reportage i oktober 2018, kallat De nya surrogatmödrarna. Programmet handlade om surrogatmödrarnas villkor i Ukraina med besök på kliniker och agenturer i Kiev. Staffan Sörenson medverkar i hela programmet som representant för Napoleon och Nordic Surrogacy. Av rättighetsskäl kan inte avsnittet visas här, men här finner ni en textversion.

Urval från tidningar

Dagens Nyheter har den 10 februari 2020 publicerat en artikel om surrogatprocesser. Staffan Sörenson är citerad. Artikeln finns att läsa här: Dagens Nyheter “Så gick surrogatmödraskap om utlandsadoptioner i Sverige”

SVT Nyheter har den 18 september 2018 publicerat en artikel som handlar om att kändisar som har fått barn genom en surrogatprocess troligen har gjort mycket för att uppmärksamma frågan. Staffan Sörenson är citerad. Artikeln kan du läsa här: SVT Nyheter “Kändisarna har banat vägen för surrogat – nu blir det allt vanligare”

Svenska Dagbladet har den 13 augusti 2018 publicerat en artikel om att barn som har tillkommit genom surrogat överstiger antalet adoptioner 2018. Staffan Sörenson är citerad. Artikeln innehåller även grundläggande information om det politiska och rättsliga läget i Sverige. Artikeln läser du här: Svenska Dagbladet “Surrogatbarnen allt fler – trots politiskt motstånd”

 

Dagens Juridik har den 28 februari 2014 publicerat en artikel om ett rättsfall där en polis dömts för att ha kört med en man på motorhuven. Staffan Sörenson biträdde målsäganden. I en senare rättegång dömdes mannen som färdades på motorhuven till ohörsamhet mot ordningsmakten. Staffan Sörenson försvarade honom under denna rättegång. Artikeln kan du läsa här: Dagens Juridik “Man som färdades på polisbils motorhuv fälls – advokat: sämsta dom jag sett på ett halvår”

Göteborgs Fria har den 15 augusti 2011 publicerat en artikel som handlar om fall där Staffan Sörenson har gjort en JO-anmälan. Fallet handlade om polisens våld mot aktivister. Artikeln kan du läsa här: Göteborgs Fria “Polisen JO-anmäls för våld mot aktivister”

prejudikatfall

Här är ett antal prejudikatfall från såväl Högsta domstolen som hovrätter i hela landet som byrån med Staffan Sörenson har drivit och där domstolen har erkänt föräldraskapet i enlighet med vår klients yrkande:

I mars 2016 meddelade Svea Hovrätt beslut i ett prejudikatmål om adoption, där adoption nekades på grund av att surrogatmodern erhållit ersättning för surrogatmödraskapet. Domen ändrades i enlighet med vårt yrkande RH 2016:31 (Svea Hovrätts slutliga beslut av den 17 mars 2016 i mål ÖÄ 945-16.

I december 2019 fastställde Högsta domstolen i mål NJA 2019 s 969 (Ö 3622-19), att en svensk mamma, som inte hade någon genetisk koppling till sin son, född i USA, erkändes som förälder. Domslutet var ett resultat av omfattande arbete, sju rättsprocesser i tre instanser och intensiv processföring.

I mars 2021 fastställde Stockholms tingsrätt, i ett mycket ovanligt mål, Ä 12370-20, ett liknande föräldraskap till ett svenskt par som låtit en georgisk surrogatmoder bära deras barn, även denna son saknade genetiska band till de svenska föräldrarna. Domslutet är unikt. Beslutet är inte prejudicerande, men avviker från gällande rättsprinciper och är därför av intresse.

Fordringsrätt och förmögenhetsrätt

Ytterligare ett område som är rättsvetenskapligt intressant är förmögenhetsrätten, med ett antal lagar i centrum, vissa av dem med ålderdomliga förtecken: främst skuldebrevslagen, avtalslagen, köplagen och handelsbalken. Inom detta område ska nämnas några intressanta prejudikat som Staffan Sörenson har bidragit till:

En gäldenär förnekade sin underskrift av ett borgensåtagande; någon forensisk undersökning kunde inte genomföras på grund av tidsbrist och av ekonomiska skäl; Tingsrätten fann att underskriften sannolikt var förfalskad, medan hovrätten biföll min huvudmans yrkande och fastställde betalningsskyldighet för svaranden. Av domslutet framgår att hovrätten gjort en helhetsbedömning av samtliga omständigheter och gjort en annan värdering av vissa av vittnenas och parternas trovärdighet. Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1851-20 av den 23 juni 2020.

En fråga om överlåtelse av fordringar prövades av Hovrätten för Västra Sverige i mål ÖÄ 2972-16. Vid överlåtelse av en fordran måste gäldenären upplysas om vem han ska betala till för att befrias från skulden. Det kallas denuntiation. Den ursprunglige fordringsägaren påstod att han först hade förlikats med min klient beträffande kapitalskulden och sedan sålt skulden avseende rättegångskostnaderna till en juristbyrå. Min klient menade att förlikningen omfattade alla förpliktelser. Hovrätten, liksom tingsrätten biföll min huvudmans talan, och konstaterade att en korrekt denuntiation inte heller hade skett.

Arbetsrätt, fastighets- och entreprenadrätt

Referensmål inom arbetsrätt, fastighets- och entreprenadrätt redovisas på respektive ämnessida.