Förvaltningsrätt och offentlig upphandling

Förvaltningsrätten är det område som reglerar relationen mellan privatpersoner och företag å ena sidan och stat, region och kommun å andra sidan.

Ofta förs rättsliga ärenden i länsstyrelsen, i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten), kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), men det finns också specialdomstolar som mark- och miljödomstolen.

Områden inom förvaltningsrätt

De korta referaten till höger ger en bild av den bredd och variation som finns inom förvaltningsrätten.

Det finns flera andra typer av ärenden som omfattas av den offentliga rätten, men som inom den praktiska juridiken hanteras efter mer privaträttsliga principer. Exempel är konkurs- och obeståndsrätt, familjerätt som handlar om föräldrar, adoption, surrogatmödraskap, vårdnad, kommersiella avtal mellan kommun och företagare mm.

Rättsfall och information

Offentlig upphandling

Under ett antal år (2004-2007) var Staffan Sörenson ansvarig för Göteborg & Co Träffpunkt AB:s offentliga upphandlingar, i den utsträckning dessa inte skedde genom Göteborgs kommuns inköpsbolag Upphandlingsbolaget AB. Detta gav honom utmärkta kunskaper i hela upphandlingsprocessen och han har efter det biträtt i en rad olika intressanta upphandlingsärenden.

Numera biträder Staffan ett antal avtalskunder, företag med omsättning på mellan 20 och 100 mkr, i upphandlingsförfarandet. Det innebär upprättande av alla delar av anbuden, kontakter med upphandlande enheten, uttag av äldre upphandlingar och analys av äldre anbud, samtal och bedömningar över anbudsnivåerna inför inlämning och bevakning av utvärderings- och tilldelningsprocesserna i kommunerna. Allt som oftast processer om sekretess vad gäller myndighetens utlämnande av allmänna handlingar. I den mån fel kan ha begåtts vid tilldelning biträder han i överprövningsprocesser i förvaltningsdomstol. Till sist följer han upp pågående avtal och ger råd i anslutning till hur uppdraget utförs, inte minst med hänsyn till de alltmer omfattande vitesklausulerna som beställaren använder för att skapa kvalitetsgaranti på avropen.

Allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningens andra kapitel ger vem som helst rätt att ta del av den offentliga förvaltningens handlingar, en rättighet som ofta leder till konflikt. Vi begär ofta ut allmänna handlingar i alla möjliga ärenden, från biträde till media/tidningar, underlag inför offentliga upphandlingar, inför förhandlingsstöd vid tillsättning av chefstjänster då vi begär ut befintliga chefsavtal, för underlag i samband med fastighetsärenden, i samband med tvister mot offentliga subjekt, t ex när vi har drivit arbetsrättsliga ärenden mot kommun eller region eller när en klient misstänker att någon del av den offentliga förvaltningen är korrumperad på ett eller annat sätt. Här har vi gedigen erfarenhet och kan ibland nå häpnadsväckande resultat mot motsträviga institutioner och myndigheter.

ROT-avdrag

Rätten till rotavdrag regleras av lagtext som ofta ändras. Vi har i flera fall överklagat skatteverkets beslut om nekat rotavdrag, och fått förnyad prövning i förvaltningsrätten och ibland kammarrätten.

Indraget körkort

I ett fall med indraget körkort gjorde vi en noggrann prövning med anledning av klientens påstådda drogberoende. Vi begärde omprövning och sammanställde nya underlag med bland annat regelbundna negativa testresultat men beslutet ändrades inte av förvaltningsrätten. Någon prövning i överrätt (kammarrätten) gjordes inte eftersom körkortet bara var indraget på begränsad tid.

Skivbolagsägare drabbad av gigantisk skattesmäll (2017)

Ett mindre skivbolag fick en skatterevision där en stor del av verksamheten bedömdes vara hobbyverksamhet. Skatteverket bedömde också att han inte hade rätt till avdrag för ingående moms eftersom det rörde sig om eget musicerande. Efter en omfattande inlaga till förvaltningsrätten genomförde Skatteverket en så kallad egen obligatorisk omprövning med resultatet att båda bedömningarna ändrades. Bolaget återfick närmare 700 000 kr i skattemedel och skattetillägg och beviljades ersättning för en del av ombudskostnaden. Den icke beviljade delen av ombudskostnaden ligger nu för avgörande i förvaltningsdomstol (januari 2018).

Rätt till ersättning från A-kassa (2011)

En klient nekades ersättning under ett år då han gick arbetslös, eftersom han hade en registrerad enskild firma. Vi gjorde en noggrann utredning och ärendet överprövades och vår huvudman fick tilldömt full ersättning retroaktivt.

Prövning av sjukpenninggrundande inkomst (2010)

En klient fick en alltför låg ersättning i samband med föräldraledighet, vilket styrs av försäkringskassans beslut om SGI. Vi gjorde utredning, begärde omprövning och fick justerat SGI till korrekt nivå.