Surrogatjuridik

surrogatjuridikFamiljerättsområdet på Napoleon jurister har funnits sedan starten med Jensplus juridik 2009 och har alltid drivits av personer med en stark dragning åt att tänka innovativt och utanför normernas givna ramar.

Vårt stora intresse inom familjerätten är stjärnfamiljsjuridik, vilket betyder att vi genom åren har fått viss erfarenhet av avtal och processer för okonventionella familjebildningar, till exempel sådana som inte har en bra reglering i svensk lag. Vi är sedan flera år Sveriges mest anlitade och erfarna byrå i fråga om surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap är när en kvinna, ibland svensk men oftast från Georgien, Ukraina, USA, Kanada eller Grekland föder ett barn för ett svenskt heterosexuellt par, en ensamstående man eller ett manligt gaypar. Vi hjälper till med att granska de ibland ganska komplicerade avtalen med den utländska surrogatförmedlingen, vi kan upprätta testamente för att skydda barn och föräldrar om något oväntat skulle inträffa innan barnets juridiska status är klar, vi företräder surrogatmamman inför svensk domstol och svenska myndigheter och vi biträder i de rättsprocesser som är nödvändiga inte bara för att kunna resa hem med barnet från utlandet, utan även för att fastställa vårdnad och föräldraskap enligt svensk rätt.

Vi upprättar sedvanliga familjerättsliga dokument, som samboavtal, testamenten och äktenskapsförord.

Utländska surrogat – Ukraina, USA och Georgien

Många svenskar väljer att skaffa barn med hjälp av en utländsk surrogatmamma. Vi hjälper till med de juridiska processerna som är nödvändiga för att de nyblivna föräldrarna överhuvudtaget ska kunna resa hem från utlandet, bli vårdnadshavare, ge barnet svenskt medborgarskap med personnummer och pass och till sist hjälpa till med närståendeadoptionen om det är två föräldrar. Exempelvis är det så att det enligt svensk rätt inte hjälper att den svenska mamman har extraherat egna ägg för att hon ska anses som mamma till barnet. Hon måste ändå adoptera.

Staffan Sörenson har arbetat med surrogatjuridik sedan 2009 och är den svenska jurist med ojämförligt störst erfarenhet av området. Han har arbetat med surrogat i ett 30-tal länder och har genomfört över 600 domstolsprocesser som avser fastställande av faderskap, vårdnadsmål och närståendeadoptioner för barn som fötts utomlands, men han har också biträtt i en rad svenska surrogatarrangemang. Lagstiftningen inom surrogat förändras snabbt och därför är arbetssätten under ständig prövning. Denna erfarenhet och kunskap gör oss starka och stabila och förberedda att möta nya situationer i arbetet mot de utländska agenturerna och klinikerna, svenska domstolar, socialförvaltningarna, Skatteverket och Försäkringskassan.

De länder som vi arbetar med mest är följande: USA, Kanada, Ukraina, Georgien, Mexiko, Colombia, Ryssland, Grekland och Iran men under senaste året har vi även biträtt i ärenden i bland annat Kambodja, Uganda och Kenya.

Surrogat Video

Här berättar Staffan Sörenson om hur den juridiska processen i samband med utländskt surrogat för ofrivilligt barnlösa går till i normalfallet. Det förekommer stora variationer mellan olika länder, hetero- eller samkönade, ensamstående föräldrar, beroende på genetiskt material, om föräldrarna har svenska pass och hemvist i Sverige etc.

Information till blivande föräldrar till barn som föds med hjälp av surrogat i Ukraina eller Georgien

Vi har sammanställt information gällande svenska myndigheter till blivande föräldrar till barn som föds i Ukraina eller Georgien. Se eller ladda ner informationen här:  Information till blivande föräldrar

Får du upp en vit sida har du nedladdning direkt förvalt i din webbläsare.

Rättsfall

Testamente och äktenskapsförord vid äktenskap mellan personer både gemensamma och särkullsbarn (2015)

Att gifta om sig är ofta mer komplicerat än många tror även fast svensk lagstiftning ger ett visst skydd i alla lägen. I detta fall fanns flera tidigare förhållanden, barn och fastigheter att ta hänsyn till. Vi arbetar mycket med att i ett så tidigt skede som möjligt i relationen skriva detaljerade redogörelser för vad som skulle hända i alla lägen. I detta ärende fanns exempelvis nedärvda sommarhus som inte skulle delas vid eventuell separation, minderåriga särkullsbarn vars andra förälder helst inte skulle få kontroll över ett tidigt arv och en situation där en efterlevande partner såklart gärna vill kunna bo kvar i det gemensamma huset om något skulle hända en av dem.

Vi försökte reglera allt så tydligt som möjligt och hoppas naturligtvis att dessa dokument huvudsakligen inte skall behöva användas.

Skrivande av viljeförklaring för par som planerar att skaffa barn via surrogat (2014)

Ett barnlöst par kom till oss för rådgivning i samband med att de tänkte skaffa barn med hjälp av en vän som var villig att ställa upp som surrogatmoder för dem. Personen som ville agera surrogatmoder hade redan flera egna barn och ville gärna hjälpa sina vänner då det annars inte var möjligt för dem att skaffa barn.

Enligt svensk lag blir den födande personen registrerad som moder efter födseln och en faderskapsutredning måste göras samt en närståendeadoption godkännas innan det par som vill bli föräldrar även blir sedda som detta juridiskt.

Detta lämnar alla inblandade i komplicerade positioner både juridisk och emotionellt under processen. Vi hjälpte dem att skriva ett inbördes avtal kring hur de skulle hantera graviditet, ev. konflikter, kostnader etc. som stöttning vid det fall att osämja skulle uppstå samt testamente vid det fall att något skulle hända med någon part.

Allt gick som tur var bra både med barn, hälsa och parternas inbördes förväntningar men vi förespråkar alltid att upprätta handlingar kring vad som skulle ske vid alla eventualiteter.

Skilsmässa mellan gift lesbiskt par som nyligen fått barn i Danmark (2014)

En av de svåraste juridiska positionerna att befinna sig i just nu är att skaffa barn tillsammans via insemination i exempelvis Danmark, inte vara den födande modern och sedan hamna i konflikt med sin partner innan närståendeadoptionen är färdig. Vår klient hade i detta läge väldigt begränsat med möjligheter att få umgås med barnet eller rätt att ses som dennes förälder. I detta fall löstes ärendet lyckligt genom att den födande modern gick med på parterapi och att deras relation fortsatte samt att den andra modern fick närståendeadoptera barnet och därmed ses som dennes förälder men i många ärenden slutar det inte lika enkelt.

Vi hjälper gärna till att rådge och förklara de möjligheter som finns i liknanden situationer samt arbetar gärna med medling parterna emellan.

Det går också bra att höra av sig innan ni startar en dylik process för att prata igenom och diskutera de juridiska risker som finns, fördelar med att upprätta testamente om något skulle hända innan närståendeadoption gått igenom etc.

Staffan Sörenson om rättshjälp vid fastställande av faderskap