Tvistemålsprocess

Civilprocess eller tvistemålsprocess är det område som styr hur domstolsprocessen fungerar. Den regleras huvudsakligen av en lag som heter rättegångsbalken men styrs också av många olika speciallagar, exempelvis utsökningsbalk, MBL och lagen om rättegången i arbetstvister.

Detta är ett område som kan vara helt avgörande i en process i domstol eller nämnd, och som ofta inte får den uppmärksamhet som det förtjänar. Det handlar om vid vilka tidpunkter du har rätt att tillföra bevisning, hur du ska formulera dina yrkanden och grunder, när du får lägga samman eller särskilja mål, när det är lämpligt att begära mellandom eller deldom, hur överprövningar görs, vilka ändringar i talan som är tillåtna och vid vilka tidpunkter, vilka domstolar som är behöriga att pröva olika frågor, hur stor domens rättskraft är, rätten till anstånd med att inkomma med uppgifter, hur verkställighet av fordringar bäst ska göras, säkerheter för fordringar eller kvarstadsyrkanden m m.

I nästan varje mål uppkommer frågor men också möjligheter att förbättra processläget för en kunnig processförare. Vår bedömning är att vi ofta kan bidra till att avgränsa en process, hindra motparten att överrumpla med nya påståenden, dra fördel av motpartens brister och på detta sätt kunna ge vår klient ett bättre resultat.

Civilprocessen är bara en hjälpdisciplin till våra övriga rättsområden, men den är samtidigt en av de viktigaste delarna för en jurist att kunna om man väljer att vända sig till domstol eller nämnd i sitt ärende.