Vanliga frågor

Surrogat

Hur ser processerna ut?

De juridiska processerna kan enkelt sägas bestå av tre delar. Det är fastställande av faderskap, ansökan om ensam vårdnad för fadern samt en närståendeadoption för den partner som är barnets/barnens andra förälder.

Vad är skillnaden på familjerätten och tingsrätten?

Familjerätten är en avdelning inom socialförvaltningen som handlägger vissa familjerättsliga frågor av okomplicerad natur. Familjerätten är, trots namnet, inte en domstol.

Tingsrätten är en domstol.

Hur mycket hjälper familjerätten till?

Det varierar mellan olika kommuner beroende på interna sätt att arbeta. Sedan 1 januari 2019 har socialnämnden (i många kommuner kallad familjerätten) en möjlighet att medverka vid fastställandet av faderskapet när ett barn föds av en surrogatmoder.

Familjerätten har möjlighet men inte skyldighet att besluta om att ett avtal om ensam vårdnad ska gälla. Ofta vill de dock ha surrogatmodern närvarande fysiskt vilket försvårar rent praktiskt.

Närståendeadoptionen är alltid ett ärende för tingsrätten. Familjerätten gör ofta ett eller par hembesök för att se så barnet har det bra och yttrar sig sedan om detta till stöd för tingsrättens beslut om att godkänna närståendeadoptionen. En närståendeadoption är en odramatisk process som inte ska jämföras med internationella adoptioner.

Vad händer om någon av eller båda de blivande föräldrarna avlider när barnet ligger i magen?

För det fall en eller båda föräldrarna skulle avlida innan barnet kommit hem och processerna är klara så upprättas i regel ett testamente där parets viljor görs kända. Vanligtvis utses särskilt förordnade vårdnadshavare i enlighet med parets vilja.

Hur går det till när man får resa hem med sitt barn?

När barnet har ett medborgarskap så kommer ambassaden/konsulatet knutet till det medborgarskap barnet har vara behjälpliga med att utfärda resehandlingar för barnet. I de fall barnet föds i till exempel USA, Albanien eller Kanada så reser kan barnet resa hem så snart resehandlingar utfärdats utställda på födelselandets medborgarskap.

För de barn som föds i öst (Ukraina och Georgien) så krävs ett fastställt faderskap redan innan barnet kan resa hem till Sverige. Det beror på att barnet inte föds med medborgarskap i det landet och därför måste det svenska medborgarskapet fastställas innan barnet kan få resehandlingar.

Reser barnet hem på svenska resehandlingar så kontaktar ambassaden i födelselandet Skatteverket i Sverige varpå de utfärdar ett så kallat samordningsnummer för barnet. Samordningsnumret är ett temporärt personnummer.

När går det att söka om föräldrapenning?

När faderskapet är fastställt för barnet så påbörjas processen om ensam vårdnad. När ensam vårdnad är fastställd för fadern ska försäkringskassan betala ut bland annat föräldrapenning, barnbidrag och andra sociala förmåner knutna till föräldraskapet.

Vilket medborgarskap får barnet?

Barnet får alltid svenskt medborgarskap men i vissa fall har barnet också fått medborgarskap från sitt födelseland (till exempel USA, Kanada och Albanien).

Varför kan inte en ensamstående kvinna eller två kvinnor genomgå surrogatprocess?

I Sverige finns inte moderskapsfastställelse (se fråga om varför kvinnan måste adoptera barnet även då det är hennes genetiska) men däremot finns faderskapsfastställelse. Det betyder att den tråd som knyter barnet till Sverige är den genetiska kopplingen till fadern.

Varför kan man inte använda sig av donerad sperma?

Det beror på att i faderskapsfastställelsen så måste barnet knytas juridiskt till fadern. Vid donerad sperma finns det ingen far som är beredd att ta på sig det juridiska föräldraskapet som medför bland annat arvsrätt för barnet. Många länder kräver dessutom att paret är gifta med varandra.

Jag har frysta ägg/fryst sperma/frysta embryon i Sverige som jag vill använda i en surrogatprocess utomlands. Går det?

I Sverige förbjuder lagen om genetisk integritet att könsceller förs ut ur Sverige i de fall det finns en möjlighet att könscellerna är tänka att använda i ett surrogatarrangemang. För att kunna använda sina könsceller måste sperma eller ägg lämnas utomlands. Embryo skapas genom IVF-process utomlands.

Varför måste den svenska kvinnan adoptera barnet trots att det kanske till och med är hennes genetiska barn?

I Sverige anses den kvinna som föder barnet vara dess mor. Det framkommer både av föräldrabalken 1 kap 7 § och den gamla rättsregeln ”mater semper certa est” vilket innebär att den som föder ett barn är mor eller modern är alltid känd. Det innebär att vi inte har någon moderskapsfastställelse i Sverige. Idag när ny medicinsk teknologi finns kan det tyckas som en föråldrad regel och att moderskapsfastställelse behövs men än så länge blir modern alltså juridisk moder genom en närståendeadoption.

Vad händer om surrogatmamman ångrar sig?

Surrogatmamman känner som regel en omsorg över barnet och graviditeten i sig medför oftast en anknytning mellan kvinnan och barnet. Det är en naturlig del av graviditeten och i sig inget konstigt. Däremot har surrogatmamman alltid varit medveten om att barnet hon bär inte tillhör henne och att hon kommer lämna barnet från sig så snart det är fött.

Innan en surrogatprocess går kvinnan igenom olika tester för att det ska kunna fastställas att hon är fysiskt och mentalt redo för att vara surrogat. Hon skriver på ett surrogatavtal och vet hela tiden om att barnet inte är hennes.

En vanlig farhåga som finns hos de kvinnor som är surrogatmödrar är att föräldrarna inte ska ta emot barnet. Naturligtvis förekommer känslor i en surrogatprocess men det förekommer inte att surrogaten inte lämnar ifrån sig barnet.

Har surrogatmamman rätt att avbryta graviditeten?

Om det finns medicinska skäl, det vill säga att mammans eller barnets hälsa eller liv är hotade, får surrogaten göra abort. Annars får hon inte avbryta graviditeten. Från föräldrarnas synvinkel är ju detta ett kontraktsbrott och leder till att avtalet hävs och att surrogaten, beroende på omständigheterna, riskerar att få betala ett skadestånd till föräldrarna. Denna situation är mycket osannolik, eftersom surrogaten har gått igenom omfattande förberedelser och är helt inställd på att genomföra graviditeten. De vanliga skäl som finns till att göra abort finns ju inte, eftersom barnet inte är avsett att bli en del av surrogatens familj, och hon inte kommer att bära en uppfostrings- och försörjningsbörda för barnet.