Vanliga frågor

Arbetsrätt

Hur lång tid kan en tvist med min arbetsgivare pågå?

Detta varierar beroende på om det räcker med att förhandla med din arbetsgivare eller om du måste stämma dem i domstol. En tvist i domstol kan ta ett år eller längre tid, överklagar någon domstolens avgörande förlängs tvisten. Under tiden tvisten pågår i domstol kan parterna ändå komma till en överenskommelse på egen hand och återkalla tvisten i domstol.

Vad kostar en tvist med min arbetsgivare?

Är du medlem i ett fackförbund och kan få hjälp från dem kostar det ingenting.

Betalar du själv för juridisk hjälp beror det på hur mycket tid ditt ombud behöver arbeta med tvisten.

I vissa fall kan en person få rättshjälp från staten. I dessa fall betalar staten en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud.

Surrogat

Hur ser processerna ut?

De juridiska processerna kan enkelt sägas bestå av tre delar. Det är fastställelse av faderskap, ansökan om ensam vårdnad för fadern samt en närståendeadoption för den partner som är barnets/barnens andra förälder.

Vad är skillnaden på familjerätten och tingsrätten?

Socialnämnden är en avdelning inom socialförvaltningen som handlägger vissa familjerättsliga frågor, många kommuner har valt att kalla denna avdelning för familjrätten. Familjerätten är, trots namnet, inte en domstol.

Tingsrätten är en domstol.

Hur mycket hjälper socialnämnden/familjerätten till?

Sedan den 1 januari 2019 har socialnämnden (i många kommuner kallad familjerätten) en möjlighet att fastställa faderskapet när ett barn föds av en surrogatmoder. Familjerätterna väljer själva om de hjälper till med att fastställa faderskapet.

Familjerätten har också en möjlighet att besluta om att ett avtal om ensam vårdnad ska gälla. Många familjerätter vill dock ha surrogatmodern närvarande fysiskt på ett möte vilket försvårar denna möjlighet.

Närståendeadoption är alltid ett ärende för tingsrätten. Familjerätten gör ofta ett eller par hembesök för att se så barnet har det bra och yttrar sig sedan om detta till tingsrätten. En närståendeadoption är en odramatisk process som inte ska jämföras med utredningen inför internationella adoptioner.

Vad händer om någon av eller båda de blivande föräldrarna avlider när barnet ligger i magen?

För det fall en eller båda föräldrarna skulle avlida innan barnet kommit hem och processerna är klara så upprättas i regel ett testamente där parets viljor görs kända. Vanligtvis utses en särskilt förordnad vårdnadshavare i enlighet med parets vilja.

Hur går det till när man får resa hem med sitt barn?

När barnet har ett medborgarskap så kommer ambassaden/konsulatet för den staten att vara behjälpliga med att utfärda resehandlingar för barnet. I de fall barnet föds i till exempel USA eller Kanada kan barnet resa hem så snart resehandlingar utfärdats utställda på födelselandets medborgarskap.

För de barn som föds i till exempel Ukraina och Georgien krävs att faderskapet fastställs innan barnet kan resa hem till Sverige. Det beror på att barnet inte får medborgarskap i födelselandet och därför måste ha det svenska medborgarskapet fastställt innan barnet kan få resehandlingar.

Reser barnet hem på svenska resehandlingar kontaktar ambassaden i födelselandet Skatteverket i Sverige som utfärdar ett så kallat samordningsnummer för barnet. Samordningsnumret är ett temporärt personnummer.

När går det att ansöka om föräldrapenning?

När faderskapet är fastställt för barnet påbörjas processen om ensam vårdnad. När ensam vårdnad är fastställd för fadern kan Försäkringskassan betala ut föräldrapenning, barnbidrag och andra sociala förmåner knutna till föräldraskapet. Ansökan görs av fadern eller dennes partner hos Försäkringskassan.

Vilket medborgarskap får barnet?

I vissa fall får barnet medborgarskap från sitt födelseland, till exempel USA och Kanada.

I de fall där fadern är svensk medborgare blir barnet svensk medborgare när faderskapet är fastställt. Även adoption kan ge svenskt medborgarskap om den som adopterar är svensk medborgare.

Varför kan inte en ensamstående kvinna eller två kvinnor genomgå en surrogatprocess?

Självklart kan en ensamstående kvinna eller två kvinnor genomgå en surrogatprocess. Problemet är att det är svårt att få föräldraskapet fastställt i Sverige.

I Sverige anses den kvinna som föder barnet vara dess mor. Det framkommer både av föräldrabalken och den gamla rättsprincipen ”mater semper certa est” vilket betyder “modern är alltid känd”. Vi har inte någon moderskapsfastställelse i Sverige. Detta betyder att den genetiska kopplingen till fadern är det som behövs för att fastställa faderskap och den andre förälderns föräldraskap genom adoption i Sverige.

Det finns några få undantagsfall vilket betyder att rättsläget kan vara på väg att förändras.

Varför kan man inte använda sig av donerad sperma?

För att få faderskapet fastställt i Sverige krävs att faderskapet kan bevisas genom en genetisk koppling till barnet.

I några få undantagsfall har föräldrar lyckats få sitt föräldraskap fastställt i Sverige trots donerad sperma vilket betyder att rättsläget i Sverige kan vara på väg att förändras.

Jag har frysta ägg/fryst sperma/frysta embryon i Sverige som jag vill använda i en surrogatprocess utomlands. Går det?

I Sverige förbjuder lagen om genetisk integritet att könsceller förs ut ur Sverige i de fall det finns en möjlighet att könscellerna är tänka att använda i ett surrogatarrangemang. På grund av detta måste sperma eller ägg lämnas utomlands inför en surrogatprocess.

Varför måste den svenska kvinnan adoptera barnet trots att det kanske till och med är hennes genetiska barn?

I Sverige anses den kvinna som föder barnet vara dess mor. Det framkommer både av föräldrabalken och den gamla rättsprincipen ”mater semper certa est” vilket betyder “modern är alltid känd”. Vi har tyvärr inga regler om moderskapsfastställelse, för att få moderskapet fastställt i Sverige är det i nuläget en adoption som krävs.

Vad händer om surrogatmamman ångrar sig?

Surrogatmodern känner som regel en omsorg för barnet och graviditeten i sig medför oftast en anknytning mellan kvinnan och barnet. Det är en naturlig del av graviditeten. Surrogatmodern är dock medveten om att barnet hon bär inte tillhör henne och att hon kommer lämna barnet från sig så snart det är fött.

Innan en surrogatprocess går kvinnan igenom olika tester för att det ska kunna fastställas att hon är fysiskt och mentalt redo för att vara surrogat. Hon skriver på ett surrogatavtal och är medveten om förutsättningarna.

En vanlig farhåga som finns hos de kvinnor som är surrogatmödrar är att föräldrarna inte ska ta emot barnet. Naturligtvis förekommer känslor i en surrogatprocess men det förekommer inte att surrogatmodern inte lämnar ifrån sig barnet.

Har surrogatmodern rätt att avbryta graviditeten?

Surrogatmodern får avbryta graviditeten om det finns medicinska skäl. De medicinska skälen måste handla om att surrogatmoderns eller barnets hälsa eller liv är hotat. Från föräldrarnas synvinkel är det ett kontraktsbrott vilket leder till att avtalet hävs och att surrogatmodern riskerar att få betala ett skadestånd till föräldrarna.

Denna situation är mycket osannolik eftersom surrogatmodern har gått igenom omfattande förberedelser och är helt inställd på att genomföra graviditeten. De vanliga skäl som finns till att göra abort finns inte eftersom barnet inte är avsett att bli en del av surrogatmoderns familj, hon inte kommer att bära en uppfostrings- och försörjningsbörda för barnet.