Priser

Utgångspunkter för byråns debitering är att den ska vara förutsebar, rimlig och att det hela tiden finns en strävan efter att hålla nere den totala kostnadsbilden, det vill säga att ansvara för och se till hela ärendets ekonomi. Våra standardpriser för privatkunder är följande (inklusive moms):

Om försäkringar och statligt stöd – rättsskydd och rättshjälp
Det är bra att känna till att för privatpersoner täcker ofta hemförsäkringen en del av ombudskostnaderna och kostnaderna för bevisning och utredningar om det uppstår en tvist. För företagare gäller motsvarande, en vanlig företagsförsäkring täcker de flesta tvister. Självriskerna kan dock vara betydande. Det förekommer i många fall, främst för hemförsäkringarna, en begränsning beträffande timarvodet: För dessa försäkringar täcker försäkringen 80 % av kostnaden upp till en högsta timkostnad på 1 914 kr. Det innebär att självrisken kan bli upp till 844 kr/tim. Arbetsrättsliga tvister är i princip alltid undantagna från försäkringsskydd både för arbetstagare och arbetsgivare. I vissa fall, om du har en förväntad låg inkomst, kan du vid en arbetsrättslig tvist få ett statligt stöd för dina ombudskostnader som kallas rättshjälp. I normalfallet hanterar byrån alla kontakter med försäkringsbolag och rättshjälpsmyndigheten, från villkorsförfrågan, skadeanmälan, à contobetalningar fram till slutreglering.